ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “นพมณีกาญจน์ในรอยพระบาทยาตรากาญน์” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

“การประกวดมารยาทไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ”  วันที่ ๒๑ – ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพลิน  อาคาร  ๙  ชั้น  ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.  ดาวน์โหลดระเบียบการ/ใบสมัคร ….

วารสารวิชาการ

 > คุณธรรมพระราชดำรัส ๙ ปะการ
๑. เพียรอดทน ๒. เสริมสร้างคนดี ๓.รู้รักสามัคคี ๔.มีน้ำใจ ๕.ใฝ่ประหยัด ๖.ซื่อสัตย์สุจริต ๗.เศรษฐกิจพอเพียง ๘.เรียงร้อยไมตรี ๙.หวังดีมีเมตตา

 


> ภูมิปัญญากะเหรี่ยงกาญจนบุรี
…บรรดาชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดกาญจนบุรี ชนชาติพันธุ์กะเกรี่ยงมีประชากรจำนวนมากที่สุด และเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินแถบนี้มาตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้ว คนกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีอัตลักษณ์ของตนเองด้านภูมิป้ญญา วิถีวัฒนธรรมที่สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านาน….


  > ฐานข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี 
….แคว้นโบราณ  ด่านเจดีย์  มณีเมืองกาญจน์  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  แหล่งแร่  น้ำตก ….

ข่าวทั่วไป

> หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัด โครงการ“ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค”
> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น