ภาพกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
(๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้อน เปรมพันธ์ุ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาชนฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหากระบวนการทางเลือกในการขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
(๒๘ เมษายน ๒๕๖๐) การประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหากระบวนการทางเลือกในการขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาข้อมูลชุมชน ต.ลุ่มสุ่ม หมู่5,8,11. ได้แก่สภาพพื้นที่ของชุมชน ต้นทุนในกานดำเนินชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสร้างมูลค่าแลัสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ความสัมพันธ์ของระบบสิ่งแวดล้อมและระบบสังคมของชุมชน..
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(๑๑ กันยายน ๒๕๖๐) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีโดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน การกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมส่งเสิรมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ตามมติของคณะรัฐมนตรี และติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำนเนินงาน

 

โรงงานกระดาษกาญจนบุรี
(๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) ประตูโรงงานกระดาษกำลังจะเปิดอีกครั้ง เพื่อความเป็นภูมิบ้าน ภูมิเมือง……

 

 

 

 

ยื่นหนังสือ ข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษ
เมื่อวันที่  29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.   ผศ.เชิดชาย  ดวงภมร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผู้ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และประชาชนและผู้สนใจการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่” ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน” ได้เข้ายิ่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อแสดงเจตน์จำนงของภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตใจของชาวกาญจนบุรีแห่งนี้เป็นไปในแนวทางที่ยึดประโยชน์สาธารณชนเป็นหลักและเชิดชูมรดกของชาติและของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม